Page 4 - Il Graffio n.2
P. 4
PAESE 'e MASTU RAFELE l 1 Vurria sqp>) pecché vuje nun guarda.te Chistu p::ir se t:urte :t rrtivinate Ognuno CR c0 vPnP p~rle e dice Stqte nguaiate e nun ve n'accurgite? - {, Vuje nu pruvvPdim0nte ajta pigli~ ••• , ~ I' ' fa e tRvole rotonde rr, Penz2no 'a fh cunsiglie senza conclude niente / Ge riuniscP 1 ~ eh e '~ lh ~ ' Fa ~hiacchiere in qu~ntità 1 VulPssere fa tutto ma o principio nun ce stà -... . . /~ Sehzq na fuenqtur~ 'a stu paese, 'E scb1e st-8.nno tutte ruvinn.te, \ ' } ... '. t .: r .. ' . Hu cimi b" ro m1.1P organizzate yi, ' .. ~ , p +. 1 ' h•' ' •: J ~· ... ..... ·e Svr2.c e nun SP. po e_ iu cammena -/" B mRnca mmiezo 'a chiazza se pb stà ••• ·*' 1 Hu sciurnno P :::i.f'q un lj_mpida, i , , . · 't. . pieno di er~a v0rde }I, 1 ad.esso ?~ rii vrnta to nu scj_ummo ch1no e mmP-rcì.a • /\ f \I / / / 'Ha ru7~a vene '::i. eh •/ spustqm~e ce chi~ lh .. ( 1 ·~ ., l ' Ch mHnca fore 0 barre ., 1 \ se pò chi~ re srirh. ~ : 'e 'O fl~ no l'anno rniso dappertutto perciò prugresso nun' avimma fatto; VPdPt2 mo a chA cosa si~m ridotti cu cìlPsb~ compqgn:tà d' 'o vott8. votta . -- '": .. Cu chisti versP. vu.je v'aita scetà ••• :- ,. ~ . t VedimmP P nun riprtere 'a solita canzona 't· I•- chi l~va 'a c~pa 'o ciuccio ce pPrde acqua e sarone ' , VPdi te c'ait~ f~ ne' 'avimmR organizzà .~ I . , , . \ - I Chistu r~ese m1osto chi~ bPllP I/ ( ..... ~ / f \. ~ ' ' r r/1 I / I " · '- -. ~~~ : avirnma 1--~" ~ti r ' • , .. .,~ <- '· (f;;r<· .,;:.. ,,, "/ I 1 cr?i'J ' ~I C . lJ (, , • : OinPDlCO asi o ( T) ~~o/) / ·' "· . ,. /,,- t' ,,.. • .. m •· J 'I IJ1/q35 ·1 rt "'·11 o ~I n e., o -B.. - ' (' ·~·t ·. ·P ogg10 .. -<:U ll:lO -- ·l<'f, _,. -1. . ._,çt.:;,l_ ,_ ~ ,. . ··iavora còme bidello a Calenzano · (r:n e .~~-. _Af\1i\,,4iìì~, ;_ scriv~·-p~esi~ i~ vé.rnàcoÌo n'.apole-tano da 1 1 ' '' . 'U~~ \~ \) ~t.i ~ - ' '• • ,._ ', • • ~- • I 1 . - '- • 1 4", , - ì_ , ~\ ~~ rb "''~ pu~ih1d1 ·IO _ anni;'. premr a to con 3ne?~::i.gl1a " : ~~1 ~ ,~.~ d'oro'-al µremio Macchiavellj_ ·rt1e;_t I98 I} .. ,, . - r.. ~-~ ~fi '1>1, . ·' ,~ ' . - . , . < , 1f~;;; ·: '.: ' . ;;/ • . , ' . ', '
   1   2   3   4   5   6   7   8   9